Dnešný dátum: 20.04.2014
Posledná aktualizácia: 08.10.2012

 

Úvodná stránka > Zoznamy - Zoznam podnikateľov > Info o zozname > Zapísanie do zoznamu


Zapísanie do zoznamu podnikateľov

Podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona o verejnom obstarávaní") Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 potvrdením úradu.

 • VÝPIS/Y Z REGISTRA TRESTOV osoby/osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (iba KONATELIA) – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  Zahraničný konateľ – ak má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku výpis vydá Generálna prokuratúra SR. Ak nemá prihlásený pobyt, je potrebné získať výpis z RT z krajiny pôvodu a pripojiť úradne potvrdený preklad spolu s pečiatkou a podpisom prekladateľa.
 • POTVRDENIE ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ, v ktorých je podnikateľ vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že nemá nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosti pre zdravotné poisťovne:
  Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.: DOC | PDF | OpenDocument
  Union zdravotná poisťovňa, a.s.: DOC | PDF | OpenDocument
  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: DOC | PDF | OpenDocument
 • POTVRDENIE PRÍSLUŠNEJ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE, že podnikateľ nemá evidované nedoplatky na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosť pre Sociálnu poisťovňu: DOC | PDF | OpenDocument
 • POTVRDENIE PRÍSLUŠNÉHO DAŇOVÉHO ÚRADU, že podnikateľ nemá evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosť pre daňový úrad: DOC | PDF | OpenDocument

POTVRDENIE PRÍSLUŠNÉHO OKRESNÉHO SÚDU (pozri informáciu o zmene),
 že nebol na podnikateľa vyhlásený konkurz, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku“.

 • originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosť pre okresný súd: DOC | PDF | OpenDocument
 • POTVRDENIE PRÍSLUŠNÉHO OKRESNÉHO SÚDU, že podnikateľ nie je v likvidácii (vydáva miestne príslušný Okresný súd, oddelenie obchodného registra – Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina) - nepredkladá fyzická osoba a príspevková organizácia – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosť pre okresný súd: DOC | PDF | OpenDocument
 • DOKLAD O OPRÁVNENÍ DODÁVAŤ TOVAR, USKUTOČŇOVAŤ STAVEBNÉ PRÁCE ALEBO POSKYTOVAŤ SLUŽBU – fyzická osoba predloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, právnická osoba predloží aktuálny výpis z obchodného registra príp. iný doklad – originál alebo úradne osvedčená kópia
  --
 • ČESTNÉ VYHLÁSENIE – v prípade ak právnická osoba nemá zamestnancov, priloží čestné vyhlásenie spolu s notársky overeným Osvedčením o pravosti podpisu (originál alebo notársky osvedčená kópia), člena štatutárneho orgánu spoločnosti – konateľa, ktorý čestné vyhlásenie predkladá. Odporúčaný text:

  Podpísaný (meno) konateľ spoločnosti (obchodné meno, IČO) čestne vyhlasujem, že spoločnosť v čase zápisu do zoznamu podnikateľov nemá a počas platnosti potvrdenia ani nebude mať vedených zamestnancov, preto nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia a zároveň nemá žiadne splatné záväzky voči Sociálnej poisťovni a príslušným zdravotným poisťovniam.

KONTROLA DOKLADOV - je dôležité, aby žiadatelia o zápis alebo predĺženie zápisu v zozname podnikateľov v záujme urýchlenia zápisu skontrolovali získané doklady – musia obsahovať:

 • obchodné meno, prípadne meno podnikateľa,
 • sídlo prípadne miesto podnikania,
 • IČO spoločnosti pre ktorú sú vystavené,
 • informáciu či má prípadne nemá pohľadávky vymáhané výkonom rozhodnutia,
 • pečiatku a podpis zodpovedného zamestnanca príslušnej inštitúcie.


Fyzická osoba podľa zákona o verejnom obstarávaní musí predložiť výpis zo zdravotnej a sociálnej poisťovne ako SZČO, t. j. sám za seba, nie za zamestnancov podnikateľa.

OZNÁMENIE ZMENY – právnické aj fyzické osoby sú povinné oznámiť zmenu údajov, ktorá nastane počas platnosti potvrdenia. V prípade ak sa mení:

 • názov spoločnosti
 • sídlo spoločnosti
 • predmet podnikania
 • štatutárny orgán


zapísané práv. alebo fyz. osoby na hlavičkovom papieri krátko opíšu zmenu, priložia aktuálny výpis z obchodného registra, prípadne výpisy z registra trestov nového/nových konateľov.´


oddelenie vestníka a zoznamov


Formulár žiadosti o zapísanie do zoznamu podnikateľov
pre fyzické osoby: DOC | PDF
pre právnícké osoby: DOC | PDF
 

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV– nové správne poplatky, zmeny od 1.10.2012

© 2010 Úrad pre verejné obstarávanie

 

© 2010-2012 Úrad pre verejné obstarávanie, webmaster@uvo.gov.sk